ស្ថានភាពអតិផរណា

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃទី២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៩

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៩