ទំនាក់ទំនង

សូមបំពេញក្នុងប្រអប់ដើម្បីផ្ញើមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ