ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ប្រតិទិនឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

០១ មករាទិវា ចូល ឆ្នាំ សកល០៧ មករាទិវា ជ័យជំនះ លើ របប ប្រល័យ ពូជ សាសន៍០៨ មីនាទិវា នារី អន្តរជាតិ១៤-១៥-១៦ មេសាពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំជូត ទោស័ក២៦ មេសាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា៣០ មេសាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល១ ឧសភាទិវា ពលកម្ម អន្តរជា

ថ្ងៃទី២៩ ខែ​ធ្នូ ២០២០

ប្រតិទិនឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

០១ មករាទិវា ចូល ឆ្នាំ សកល០៧ មករាទិវា ជ័យជំនះ លើ របប ប្រល័យ ពូជ សាសន៍០៨ មីនាទិវា នារី អន្តរជាតិ១៣-១៤-១៥-១៦ មេសាពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំជូត ទោស័ក១ ឧសភាទិវា ពលកម្ម អន្តរជាតិ០ ៦ ឧសភាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា១០ ឧសភាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះ

ថ្ងៃទី២៣ ខែ​ធ្នូ ២០១៩