ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

វចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មិថុនា ២០២០

Dictionary of Economic and Social Terminology

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ