ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បងជាផ្លូវការទ្វារសុវត្ថិភាពទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី៦ ខែ​មករា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ