ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកបម្រើការងារនៅ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​តុលា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ