ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តី ពីការដាក់អនុវត្តការស្កេន QR Code “ទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩” នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កុម្ភៈ ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ