ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project-REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (National)

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (National) 3 Positions of Irrigation Engineers 1 Position of Finance and Administration Speci

ថ្ងៃទី២៥ ខែ​មករា ២០១៨

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project- M&E Specialist – 12 person months (Intermittent Basis)

TERMS OF REFERENCE (TOR) M&E Specialist Project Coordination and Management Unit (PCMU), MEF (EA), Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project 12 person months (Intermittent Basis) Objective and Scop

ថ្ងៃទី២៦ ខែ​តុលា ២០១៧

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​សូម​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) ចំនួន១០រូប​សម្រាប់​បម្រើការ​ងារ ពេញ​ម៉ោង​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រងគ​ម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​សូម​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) ចំនួន១០រូប​សម្រាប់​បម្រើការ​ងារ ពេញ​ម៉ោង​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រងគ​ម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ដូចខាងក្រោម៖ Web D

ថ្ងៃទី២៦ ខែ​កក្កដា ២០១៧

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project – REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (National)

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCECash for Work Program for Rural Developmentand Livelihood Enhancement ProjectREQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST(National)1 Position of Project Manager1 Position of Financial Management Specialist1 Position of

ថ្ងៃទី១៤ ខែ​មិថុនា ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការចុះឈ្មោះ​ចូលរួម​ប្រ​គួត​ប្រជែង​ពានរង្វាន់ ICT កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ (Cambodia ICT Awards 2017) របស់​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូ​គមនាគមន៍

ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ កំពុង​រៀបចំ​ការប្រកួតប្រជែង​ពានរង្វាន់ ICT កម្ពុជា​ឆ្នាំ២០១៧ (Cambodia ICT Awards 2017)។ កម្មវិធី​នេះ​និង​ផ្តល់​ដល់​ជ័យលាភី​នូវ​ពានរង្វាន់​ប្រកបដោយ​កិត្យានុភាព​សំដៅ​ដល់​ការទទួលស្គាល់​ស្នាដៃ​ឆ្នើម​របស់​ក្រសួង

ថ្ងៃទី២៩ ខែ​ឧសភា ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃទី២៧ ខែ​មីនា ២០១៧