ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ប្រកាសដេញថ្លៃ (Invitation for Bids)

The Ministry of Economy and Finance now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the supply, delivery, and installation of End Users’ Equipment, CAM-MEF-PFMRP-FMIS-N003-02, and for the supply, delivery, and installation

ថ្ងៃទី៤ ខែ​មីនា ២០២១

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project

[ Announcement for Infrastructure Engineer and Irrigation Engineers ][ Announcement for Finance Assistant and Administrative Assistant ]

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃទី២៥ ខែ​កក្កដា ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាសម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ។

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៩