ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃទី២៥ ខែ​កក្កដា ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាសម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ។

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៩

General Secretariat for the National Social Protection Council

Ministry of Economy and Finance General Secretariat for the National Social Protection Council Job Announcement The National Social Protection Council (NSPC) leads the efforts of the Royal Government of Cambodia in building a social prote

ថ្ងៃទី៣ ខែ​តុលា ២០១៨

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project

Ministry of Water Resources and Meteorology Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project 12 person months (Intermittent Basis) Objective and Scope of the Assignment The Royal Government of Cambodia

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កញ្ញា ២០១៨

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក សម្រាប់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៤០រូប-ផ្នែកបចេ្ចកវិទ្យាព័ត៌មាន ២០រូប, ផ្នែកវិភាគធុរកិច្ចសម្រាប់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS ១៤រូប, ផ្នែកវិភាគធុរកិច្ចសម្រាប់ជំនួយគាំទ្រប្រព័ន្ធ FMIS ០៣រូប និងផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ ០២រូប

ចាប់តាំងពី​ចុងឆ្នាំ២០០៤ មក រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដោយមាន​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជា​សេនាធិការ បាន​ចាប់​អនុវត្ត​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ជា​ជំហានៗ មាន​រយៈពេល​វែង​ដែលមាន​គោលបំណង​កែលម្អ​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ហិរញ

ថ្ងៃទី២៨ ខែ​មេសា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការជ្រើសរើស​មន្រ្តី​កម្ពុជា សម្រាប់​មុខ​ដំណែង​ជានា​យក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន​MRC សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៩-២០២១

ព័ត៌មាន​លម្អិត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការដាក់​ពាក្យសុំ​នេះ សូម​ទាក់ទង​មក​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ទន្លេមេគង្គ​កម្ពុជា​តាមរយៈ​លោក អ៊ូ សុ​ផា​ណា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (Email: u_sophanna@yahoo.com Tel: 011472052) និង​លោក

ថ្ងៃទី៦ ខែ​មីនា ២០១៨