ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project

[ Announcement for Infrastructure Engineer and Irrigation Engineers ][ Announcement for Finance Assistant and Administrative Assistant ]

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃទី២៥ ខែ​កក្កដា ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាសម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ។

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៩