ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project

[ Announcement for Infrastructure Engineer and Irrigation Engineers ][ Announcement for Finance Assistant and Administrative Assistant ]

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃទី២៥ ខែ​កក្កដា ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាសម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ។

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៩

General Secretariat for the National Social Protection Council

Ministry of Economy and Finance General Secretariat for the National Social Protection Council Job Announcement The National Social Protection Council (NSPC) leads the efforts of the Royal Government of Cambodia in building a social prote

ថ្ងៃទី៣ ខែ​តុលា ២០១៨

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project

Ministry of Water Resources and Meteorology Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project 12 person months (Intermittent Basis) Objective and Scope of the Assignment The Royal Government of Cambodia

ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កញ្ញា ២០១៨