ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសរសេរកម្មវិធីទូរសព្ទដៃ (Mobile Developer/Programmer)
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​ឧសភា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ