ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ជម្រាប​ជូនដំណឹង លោក​ឧកញ៉ា​ប្រធាន​សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា ករណី​សំណើសុំ​អនុញ្ញាត​នាំចេញ​នូវ​មុខទំនិញ​ម៉ាស​គ្រប់​ប្រភេទ​
ថ្ងៃទី១៣ ខែ​ឧសភា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ