ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ជម្រាប​ជូនដំណឹង លោក​ឧកញ៉ា​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា ស្តីអំពី​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​នាំចេញ​អង្ក​រស​ឡើងវិញ​
ថ្ងៃទី១៣ ខែ​ឧសភា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ