ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​មិថុនា ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ