ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ