ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដើម្បីបម្រើការងារនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី៩ ខែ​កុម្ភៈ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ