ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាមកបម្រើការងារនៅ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMWG)
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ