ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រេច អំពី ការបង្កើតអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​មីនា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ