ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានរួម(CALL CENTER) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបណ្តាញលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបន្ទាន់(HOTLINE)សម្រាប់សាកសួរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធការផ្តល់សេវាបុគ្គលិក និងកិច្ចការផ្សេងៗ
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​ធ្នូ ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ