ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​មក​បម្រើការ​ងារ​នៅ លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​គ្រប់គ្រង​មូលនិធិ​វិនិយោគ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​មករា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ