តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច
TOFE / GFS


  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for June 2015) នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​ឆ្នាំ ២០១៥ គិត​ត្រឹម​ខែ​មិថុនា ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​មាន​ការ​គ្រប់គ្រង និង​ស្ថិរភាព​ល្អ ដូចជា ស្ថេរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង អតិផរណា​មាន​កម្រិតទាប។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​នីមួយៗ​នៅតែ​បន្ត​កើន​ឡើងល្អ ដូចជា​មានការកើនឡើង​ផ្នែកនាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម និង​ផលិតផល​ឧស្សាហកម្ម​នានា។ ប្រទេស​កម្ពុជា ហាក់បី​ដូចជា​មិនសូវ​មាន​ផលប៉ះពាល់​ពីការទម្លាក់​ថ្លៃលុយ​យ័ន​របស់​ចិន​នៅឡើយ បើទោះបី​ជា​ប្រទេសកម្ពុជា​ធ្វើការ​នាំចេញ​ផលិតផល​គិតជាដុល្លារក្ដី។ ផ្ទុយ​ទៅវិញ វត្ថុ​ធាតុដើម​ដែលនាំចូល​មកពីចិន​មាន​តម្លៃ​ថោក​ជាងមុន ដែលជាការល្អ​ទៅវិញ​សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និង​ការធ្លាក់ចុះ​នៃ​តម្លៃប្រេង គឺជា​សញ្ញាមួយល្អ​សម្រាប់​ប្រទេស​នាំចូល​ប្រេង​ដូច​កម្ពុជា។ ចំណែក​វិស័យ​សារពើពន្ធ​អនុវត្តទៅតាម​ការគ្រោង ដោយខិតខំ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​លើការ​ប្រមូលពន្ធ និង​ការ​ចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​សន្សំ​សំចៃ​ថវិកា និង​ការផ្ដល់​សេវា​ឱ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរឡើង។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for May 2015) នៅ​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៥ គិត​ត្រឹមខែឧសភា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ការរីកចំរើន​និង​រួមបន្ត​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​ តាម​រយៈ​ការរក្សា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង​កាត់​​បន្ថយអតិផរណា។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​នីមួយៗនៅតែបន្ត​កើនឡើងល្អ ដូចជា​ការ​កើន​ឡើង​ផ្នែកនាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម និង​ផលិតផល​ឧស្សាហកម្ម​នានា និង​កំណើន​ការនាំចូល​សម្ភារៈ​សំណង់។ សកម្មភាព​នេះ​បានជំរុញឱ្យ​មាន​កំណើននៃ ការ​ប្រមូលចំណូល​ពន្ធ​ពាណិជ្ជកម្ម​និងពន្ធដារ។ ក្នុង​សកម្មភាព​កំណែ​ទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​បានរួម​ចំណែក​ធ្វើឱ្យ​វិស័យ​សារពើពន្ធ​នៅ​បន្ត​កើនឡើង ដោយ​សារការខិតខំ​បង្កើនប្រសិទ្ធភាព​លើ​ការប្រមូលពន្ធ និង​ការ​ចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ក្នុង​ន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព សន្សំសំចៃ​ថវិកា និង​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 12, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for April 2015) នៅ​ដើមឆ្នាំ ២០១៥ គិតត្រឹម​ខែ​មេសា ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​ត្រូវការ​គ្រប់គ្រង​និង​មាន​ស្ថិរភាព ដូចជា​ស្ថេរភាព​អត្រា​ប្តូរប្រាក់ និង អតិផរណា​មានកម្រិតទាប។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​នីមួយៗ នៅតែ​បន្ត​កើនឡើងល្អ ដូចជា​មាន​ការកើន​ឡើង​ទាបជាង​ការរំពឹងទុក​ផ្នែក​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម និងផលិតផល​ឧស្សាហកម្មនានា និង​ការកើនឡើង​ការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់ ទោះបីជាមានការថមថយបន្តិចលើ វិស័យទេសចរណ៍ក៏ដោយ។ ចំណែកវិស័យសារពើពន្ធនៅបន្តកើនឡើង ដោយសារការខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាព​លើការប្រមូល​ពន្ធ និង​ការចំណាយត្រូវបានបន្តត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ក្នុង​ន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព, សន្សំ​សំចៃ​ថវិកា និង​ការផ្ដល់សេវាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 09, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for March 2015) នៅដើមឆ្នាំ ២០១៥ នេះ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ដំណើរការ​ល្អ ក្រោម​បរិយាកាស​នៃស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង​ការបន្ត​ការអនុវត្តគោលនយោបាយ​ជាតិមួយចំនួន។ ការវិនិយោគ​ទុន​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើងខ្ពស់ ដូចជា​មានការបន្ត​កើនឡើង​ខ្ពស់​សកម្ម​ភាព​សំណង់ ផលិតកម្ម​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម​និង​កសិកម្ម ទោះបី​ជា​មានការថម​ថយ​ផលិតកម្ម​សំលៀកបំពាក់ និង​វិស័យទេសចរក៏ដោយ។ ចំណែក​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ ការអនុវត្ត​ថវិកា​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​ការគ្រោង​ដោយ​បានគាំទ្រ​នូវការ​អនុវត្ត​សេវាសាធារណៈ​ទាន់ពេលវេលា សម្របសម្រួល​ស្ថិរភាព​គោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគាំទ្រកំណើនឆ្នាំ ២០១៥។ ការចំណាយត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ក្នុងន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ទភាព​ប្រតិបត្តិការ​សន្សំសំចៃ​ថវិកា និង​កែលម្អ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ដល់​ថវិកា​ឱ្យកាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 21, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for December 2014) ចាប់​ពី​ពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំ ២០១៤ តម្លៃ​ប្រេង​ឆៅ​នៅ​លើ​ទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់​ ដែល​ជា​កត្តា​ល្អ​សម្រាប់​ប្រទេស​នាំចូលប្រេង រួមទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផងដែរ។ កត្តានេះ​បានចូលរួម​កាត់បន្ថយ​សម្ពាធ​​ថ្លៃ និង អថិផរណា​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៤ ដែលនាំឱ្យរក្សាបានស្ថេរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជារួម។ វិស័យ​សំណង់​នៅ​តែ​បន្ត​សកម្មភាព តាមរយៈ​ការកើន​ឡើង​​នៃ​ការនាំចូល​សម្ភារៈ​សំណង់ ប៉ុន្តែ​វិស័យកាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និង កសិកម្មបានកើន​ឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាបជាង​ការរំពឹងទុក។ ចំពោះការអនុវត្តថវិកា រដ្ឋាភិបាលបន្តបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព នៃការប្រមូលចំណូលពន្ធ តាមរយៈប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តមន្ត្រី ពង្រឹងតម្លាភាពនៃការប្រកាសពន្ធ និង​បន្ថែមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ (IT System) ក្នុងការប្រមូល។ ចំណែកឯការចំណាយត្រូវបានបន្តត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចង់​ក្នុង​ន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ប្រតិបត្តិការ សន្សំសំចៃថវិកា និង​កែលម្អប្រព័ន្ធ​ផ្ដល់​ថវិកាឱ្យកាន់​តែ​ប្រសើរឡើង។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 16, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for November 2014) គិត​ត្រឹម​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ វិស័យ​សំណង់​នៅតែ​បន្ត​ចូលរួម​ក្នុងការ​ជំរុញ​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ឱ្យមាន​ដំណើរការ​ល្អ តាមរយៈ​ការកើនឡើង​នៃ​ការនាំចូល​សម្ភារៈ​សំណង់ និង​គម្រោង​វិនិយោគ ទន្ទឹមនឹង​វិស័យ​កាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និង​កសិកម្ម បាន​កើនឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។ ចំពោះ​ការអនុវត្ត​ថវិកា រដ្ឋាភិបាល​បន្ត​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ឱនភាព​សារពើពន្ធ (Ficcal Deficit) និង​បង្កើន​ប្រាក់សន្សំ (Fical Buffer) សម្រាប់​ទប់ស្កាត់​វិបត្តិ​នាពេល​អនាគត។ ចំណែកឯ​ការចំណាយ​ត្រូវបាន​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាង​ម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ប្រតិបត្តិការ និង​ជំរុញ​ល្បឿន​ហិរញ្ញប្បទាន​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ដល់​សេវាសាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 08, 2015

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for October 2014) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែ តុលា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែមាន​ដំណើរការ​ល្អ​ដូចជា វិស័យ​សំណង់​និង​អចលនទ្រព្យ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការផ្ដល់​ឥណទាន​ក៏បាន​កើនឡើង​ផងដែរ ដែល​បាន​ជំរុញ​សកម្មភាព​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់ កសិកម្ម សេវាកម្ម និង​ឧស្សាហកម្ម។ រីឯ​ការអនុវត្ដ​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង តាមរយៈ​ការបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល​និង​ការចំណាយ​ទាន់ពេលវេលា​ធានា​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ និង​ជួយ​រក្សា​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 04, 2014

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for September 2014) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែកញ្ញា វិស័យ​កាត់ដេរ​សំលៀកបំពាក់​និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​បាន​កើនឡើង​ទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក ប៉ុន្តែ​ផ្នែក​សំណង់​និង​អចលនទ្រព្យ​បាន​កើន​ខ្ពស់​ឡើងវិញ​ដែល​អាច​ទប់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​មិនឱ្យ​ធ្លាក់ចុះ។ ចំណែក​ការគ្រប់គ្រង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​មាន​ស្ថេរភាព​ល្អ​ដោយ​អតិផរណា​ស្ថិតនៅក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន និង​អាច​សម្រេចបាន​តាម​ការគ្រោង​នៅ​ឆ្នាំ២០១២ នេះ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 18, 2014

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for August 2014)
នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែ សីហា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​វិស័យ​សំខាន់ៗនៅមាន​សន្ទុះ​កើនឡើង​ដូចជា​សកម្មភាព​សំណង់ និង​ការនាំចេញ។ ចំណែក​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក៏​នៅតែ​បន្ដ​កំណើន ទោះបីជា​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​បាន​កើនឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វិស័យ​មួយចំនួន​ក៏​នៅតែ​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​ឱ្យមាន​ដំណើរការ​ល្អ ដូចជា វារីវប្បកម្ម និង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង តាមរយៈ​ការបង្កើន​ប្រសិទ្ធិភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល និង​ប្រសិទ្ធិភាព​ចំណាយ​និង​ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 28, 2014

  • ខ្មែរ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for July 2014) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែកក្កដា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​វិស័យ​សំខាន់ៗនៅមាន​សន្ទុះ​កើនឡើង​ដូចជា​សកម្មភាព​សំណង់​និង​ការនាំចេញ។ ចំណែក​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​មក​ទស្សនា​កម្ពុជា​បាន​កើនឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វិស័យ​មួយចំនួន​ក៏​នៅតែ​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​ឱ្យមាន​ដំណើរការ​ល្អ ដូចជា​វារីវប្បកម្ម និង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បាន គ្រោង​តាមរយៈ​ការបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល​និង​ប្រសិទ្ធភាព​ចំណាយ​និង​ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 21, 2014