ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើវឌ្ឍភាព បញ្ហាប្រឈម និង ផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 13, 2018

  • En

General Secretariat for the National Social Protection Council
We are seeking highly motivated and skilled individuals to join a dynamic multi-disciplinary team: Social Protection Specialists (3 positions), Legal Specialist (1 position), Information Technology Specialist (1 position), Social Protection Analyst (5 positions)

[ Detail ... ]

Date: October 03, 2018

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៦ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៨
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើកកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៦ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 27, 2018

  • En

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project
1 Position of Irrigation Engineer

[ Detail ... ]

Date: September 17, 2018

  • ខ្មែរ

សាររំលែកទុក្ខជូនចំពោះ Dr. Med. Beat Richner

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 11, 2018

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​លទ្ធផល​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើកទី១ នីតិកាល​ទី៦

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 07, 2018

  • ខ្មែរ

របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ឆមាស​ទី១ ការវាយតម្លៃ និង​លទ្ធផល​ប៉ាន់ស្មាន​នៃ​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៨

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 03, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត ស្តីពី ការកសាង​និង​អភិវឌ្ឍ​សម្ថ​ភាព​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (ដំណាក់កាល​ទី ៣)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 28, 2018

Strategic Capacity Development Plan in the Framework of Public Financial Management Reform Program (Stage 3)

[ Detail ... ]

Date: August 28, 2018

  • ខ្មែរ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
សម្រាប់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៤០រូប-ផ្នែកបចេ្ចកវិទ្យាព័ត៌មាន ២០រូប, ផ្នែកវិភាគធុរកិច្ចសម្រាប់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS ១៤រូប, ផ្នែកវិភាគធុរកិច្ចសម្រាប់ជំនួយគាំទ្រប្រព័ន្ធ FMIS ០៣រូប និងផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ ០២រូប

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 28, 2018