ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៨២ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៩១៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ការិយាល័យ​សម្ភារៈ និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2010

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រច​លេខ ០៣៥ សហវ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​សម្រប​សម្រួល នៃ​ក្រសួង-ស្ថាប័ន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 01, 2010

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ០៣៤ សហវ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​សម្របសម្រួល នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 01, 2010

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ០៣៣ សហវ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​គ្រប់គ្រង​ជំនួយ​បច្ចេកទេស

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 01, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២០ អនក្រ.បក ស្ដីពី​ការបំពេញ​បន្ថែម​នាយកដ្ឋាន​មួយ​ចំនួន​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 17, 2010

  • ខ្មែរ

របាយការណ៍​ស្ដីពី​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១០ ជូន​សម្ដេច​អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធាន​រដ្ឋសភា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦៤៦សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការបង្កើត​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រួល​ការដឹកជញ្ជូន​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦១៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នូវ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការបង្កើត និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នូវ​សាខា​គយ និង​រដ្ឋាករ​ខេត្ត​កែប

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010