ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

សារាចរណែនាំ លេខ ០០៥ សហវ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បង្កាន់​ដៃ​បង់​ប្រាក់ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 22, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ៣៦៥/១១ ក.អ.ក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​សុំ​ពន្យារ ផ្អាក ព្យួរ ឬ​បញ្ឈប់​សកម្មភាព​វិនិយោគ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 15, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​អន្តរ​ក្រសួង លេខ ០២១ ស.អ.យ. ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់​អតីត​យុទ្ធជន​គ្រប់​ប្រភេទ និង​គ្រួសារ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្តរក្រសួង លេខ ៨៦៨ ឧរថ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​អនុវត្តន៍ និង​ការ​រៀបចំ​សម្រប​សម្រួល​ស្ថាប័នកិច្ច នៃ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​សុវត្ថិភាព​ម្ហូប​អាហារ​ចាប់​ពី​កសិដ្ឋាន​ផលិត ដល់​តុ​បរិភោគ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 28, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០២៨ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ជន​បង្គោល​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួស​ប្រចាំ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 01, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០១៦ គ ម ក.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការ​រៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ នៃ​អង្គភាព​សវនកម្ម ផ្ទៃ​ក្នុង នៃ​គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០១៥ គ ម ក.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្ត​ទៅ នៃ​នាយកដ្ឋាន​ត្រួតពិនិត្យ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ នៃ​គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០១៤ គ ម ក.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ នាយកដ្ឋាន​ស្រាវជ្រាវ បណ្តុះ​បណ្តាល​អភិវឌ្ឍន៍​ទីផ្សារ​មូលបត្រ និង ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រិត្យ​លេខ ៣២ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​កែ​សម្រួល​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ ជូន​កងយោធពល​ខេមរ​ភូមិន្ទ និង មន្រ្តី​នគរបាល​ជាតិ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ​ ០១៣ គ ម ក/ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការ​រៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ នាយកដ្ឋាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​អន្តរការី​មូលបត្រ នៃ​គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011