ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧៧៦ សហវ.ប្រក.អគរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​កែសម្រួល​បញ្ញត្តិប្រការ ១ នៃ​ប្រកាស​លេខ ៣៨៧ សហវ.គរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​តម្លៃ​គិត​ពន្ធគយ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦៥៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ប្រាក់​វិភាគទាន​សប្បុរសធម៌ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 09, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៨២ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​អនុវត្ត​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​សម្រាប់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោម​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 27, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៨១ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​តែង​តាំង​នាយក​កម្មវិធី​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​នៃ​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 27, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០៨ សរណន ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី ការ​រៀបចំ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 17, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០០៨ សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​នីតិវិធី​គ្រប់គ្រង និង​ត្រួត​ពិនិត្យ ការ​ដឹក​ជញ្ជូន ចរាចរ សន្និធិ និង​ការ​កាន់​រក្សា​ផលិតផល​តេល​សិលា ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០៣០ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​សម្រប​សម្រួល និង​អង្គភាព​គ្រប់គ្រង និង​សម្រប​សម្រួល​ការ​អនុវត្ត គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ និង​បង្កើន​ផលិតភាព​កសិកម្ម ក្រោម​ថវិកា​បង្វែរ​ពី​ការ​សង​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០២៩ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត និង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ទី​ស្នាក់ការ​គយ និង​រដ្ឋាករ​កោះ​រកា នៃ​ខេត្ត​ព្រៃវែង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ២៧២ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​បង្កាន់ដៃ​បង់ប្រាក់ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 22, 2011