ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នូវ​សាខាគយ និង​រដ្ឋាករ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នូវ​សាខា​គយ និង​រដ្ឋាករ​ខេត្ត​រតនគិរី

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នូវ​សាខា​គយ និង​រដ្ឋាករ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧២ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​រាយការណ៍​អំពី​ទំនិញ​នា​ពេល​ចូល​ក្នុង​ដែនគយ​នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧១ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​នីតិវិធី​នៃ​ការ​បង់ពន្ធ និង​អាករ លើ​ទំនិញ​នាំចេញ និង​ទំនិញ​នាំចូល

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​នីតិវិធី​តវ៉ា​ប្រឆាំង​កំណត់ហេតុ​គយ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៦៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ទំនិញ​នាំចេញ ទំនិញ​នាំចូល និង​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខ ១២២២ សហវ.ប្រក ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ២២០ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា របស់​ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២០៩/០២៦ ស្ដីពី ការ​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ ច្បាប់​ស្ដីពី ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010