ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ​ ៧៤០ សហវ.ហម.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ថវិកា​ផ្នែក​សម្រាប់​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែល​រចនា​សម្ព័ន្ធ​មាន​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ និង​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១១ ជូន​ទីស្ដី​ការ​គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរណែនាំ​លេខ ០០៥ សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដី​ពី​ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​រាជធានី ខេត្ត ឆ្នាំ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​លេខ ០០៤ សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​ណែនាំ​លើ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៨០ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៧៩ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៧០ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​បែង​ចែក​ចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់​ជាតិ តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដី​ពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៦៩ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​បែង​ចែក​ឥណទាន​ថវិកា​ថ្នាក់​ជាតិ តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៩៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​រៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ថវិកា​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010