ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៨១ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​តែង​តាំង​នាយក​កម្មវិធី​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​នៃ​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 27, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០៨ សរណន ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី ការ​រៀបចំ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 17, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០០៧ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធលើមធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 14, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខ​ ៣៨៣ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ​ស្ដីពី​ ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 14, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០០៨ សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​នីតិវិធី​គ្រប់គ្រង និង​ត្រួត​ពិនិត្យ ការ​ដឹក​ជញ្ជូន ចរាចរ សន្និធិ និង​ការ​កាន់​រក្សា​ផលិតផល​តេល​សិលា ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ២៨៨ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​កម្មវិធី​កាត់បន្ថយ​/​លុប​ពន្ធ​នាំ​ចូល​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ក្រោម​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ស្ដីពី ពាណិជ្ជ​កម្ម​ទំនិញ​អាស៊ាន ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 04, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ២៨៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​បែបបទ​នៃ​ការ​ពិន័យ ការ​គ្រប់គ្រង​បង្កាន់ដៃ​បង់​ប្រាក់​ពិន័យ និង​ការ​ចាត់ចែង​ប្រាក់​ចំណូល បាន​មក​ពី​ការ​ផាក​ពិន័យ​រថយន្ដ​ដែល​បិទ​ឬ​បាំង​កញ្ចក់ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 04, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០៣០ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​សម្រប​សម្រួល និង​អង្គភាព​គ្រប់គ្រង និង​សម្រប​សម្រួល​ការ​អនុវត្ត គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ និង​បង្កើន​ផលិតភាព​កសិកម្ម ក្រោម​ថវិកា​បង្វែរ​ពី​ការ​សង​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០២៩ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត និង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ទី​ស្នាក់ការ​គយ និង​រដ្ឋាករ​កោះ​រកា នៃ​ខេត្ត​ព្រៃវែង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​លេខ ០០១ សហវ.លសា ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011