ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ​ ៧៤០ សហវ.ហម.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ថវិកា​ផ្នែក​សម្រាប់​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែល​រចនា​សម្ព័ន្ធ​មាន​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ និង​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៧១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីតម្លៃគិត​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 05, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង លេខ ០០៦ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការអនុវត្ដ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 05, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥២៥ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 01, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​ លេខ ០១១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ អនុវត្ដ​ប្រកាស​លេខ ៣៨៣ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូលពន្ធ​លើមធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 01, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៨២ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​អនុវត្ត​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​សម្រាប់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោម​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 27, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៨១ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​តែង​តាំង​នាយក​កម្មវិធី​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​នៃ​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 27, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០៨ សរណន ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី ការ​រៀបចំ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 17, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០០៧ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធលើមធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 14, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខ​ ៣៨៣ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ​ស្ដីពី​ ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 14, 2011