សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ចូល​បម្រើការ​ងារ នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ