ស្ថានភាពអតិផរណា
Inflation Report


  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ពុំមាន​កំណើន​ទេ(០.០%)ធៀប​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ ប៉ុន្តែ​បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន​បាន​កើនឡើង ៣.៦%។ បើ​ពិនិត្យ​តាម​ក្រុម​ទំនិញ​ឃើញថា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​នៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយចំនួន​នៅតែមាន​កំណើន​ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ម្ហូបអាហារ និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង បាន​កើនឡើង ០.៣% ដោយសារ​កំណើន​ឡើងថ្លៃ​អង្ករ ថ្លៃ​សាច់គោ និង ថ្លៃ​សាច់ត្រី​ស្រស់។ សន្ទស្សន៍​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ បាន​កើនឡើង ០.៣% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ស្រា​បៀរ​កើនឡើង ០.៥% និង​ថ្លៃ​ថ្នាំជក់​កើនឡើង ០.៤% ប៉ុន្តែ​ផ្ទុយទៅវិញ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន​បាន​ថយចុះ ០.៩% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន​បាន​ថយចុះ ០.៥% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ប្រេងសាំង​ថយចុះ ១.២% និង​ថ្លៃ​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ថយចុះ ០.៩%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 01, 2017

Inflation Report, November 2016
Phnom Penh Consumer Price Index in November 2016 remained unchanged compared to previous month, but increased by 3.6% compared to twelve months before. Although the index remained still compared to last month, some price levels continued increasing such as Food and Nonalcoholic Beverages, rose 0.3% with remarkable price increases on rice, beef and fresh fish; Alcoholic beverages and Tobacco, rose 0.3% in which beer price rose 0.5% and tobacco price rose 0.4%. However, price levels of some product groups declined slightly such as Restaurant, decreased 0.9%, and Transportation, decreased 0.5% with gasoline price down 1.2% and diesel price down 0.9%.

[ Detail ... ]

Date: February 01, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាព​អតិផរណា​ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ បាន​កើនឡើង ០,៤% ធៀប​នឹង​ខែមុន​និង​បាន​កើនឡើង ៣,៤% ធៀប​នឹង១២ខែ​កន្លងទៅ។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​មានការ​កើន ឡើង​គួរកត់សម្គាល់​ធៀប​នឹង​ខែកញ្ញា​កន្លងទៅ​នោះ​មានដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ម្ហូបអាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង បាន​កើនឡើង ០,៤% ដោយសារ​កំណើន​ថ្លៃ​សាច់គោ ថ្លៃ​សាច់មាន់​និង​ថ្លៃ​ត្រី​ស្រស់។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ បាន​កើនឡើង ០,៣% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ស្រា​កើនឡើង ០,៧% និង​ថ្លៃ​ថ្នាំជក់​កើនឡើង ០,៣%, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន​បាន​កើនឡើង ០,៨% ដោយសារ​កំណើន​ថ្លៃ​ប្រេងសាំង​ធម្មតា ១,៩% និង​កំណើន​ថ្លៃ​ប្រេងម៉ាស៊ូត ១,១%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 27, 2016

Inflation Report, October 2016
Phnom Penh Consumer Price Index in October 2016 rose by 0.4% compared to previous month, and rose by 3.4% compared to twelve months before. Price levels of product groups that significantly increased compared to last month include: Food and Nonalcoholic Beverages, rose by 0.4% with remarkable price increasees in beef, chicken and fresh fish; Alcoholic beverages and Tobacco, rose by 0.3% with wine price up 0.7% and tobacco price up 0.3%; Transport, rose 0.8% with gasoline price up 1.9% and diesel price up 1.1%.

[ Detail ... ]

Date: December 27, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ បានកើនឡើង ០,៣%ធៀបនឹងខែមុននិងបានកើនឡើង ៣,០%ធៀបនឹង១២ខែមុន។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញមួយចំនួនដែលកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ធៀបនឹងខែមុនមានដូចជា សន្ទស្សន៍ថ្លៃអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងបានកើនឡើង ០,៥% គាំទ្រដោយកំណើនថ្លៃសាច់ជ្រូក សាច់គោ សាច់មាន់ និងត្រីស្រស់

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 16, 2016

Inflation Report, September 2016
In September 2016, Phnom Penh Consumer Price Index rose by 0.3% compared to previous month, and rose by 3.0% compared to twelve months before.

[ Detail ... ]

Date: November 16, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ បានកើនឡើង ០,២%ធៀបនឹងខែមុននិងបានកើនឡើង ២,៩%ធៀបនឹង១២មុន។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញភាគច្រើនបានកើនឡើងគួរកត់សម្គាល់ធៀបនឹងខែមុនមានដូចជា សន្ទស្សន៍ថ្លៃនៃអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិស្រវឹងបានកើន ០,៣% គាំទ្រដោយកំណើនថ្លៃសាច់ជ្រូក សាច់គោ និងថ្លៃសាច់មាន់។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 01, 2016

Inflation Report, August 2016
In August 2016, Phnom Penh Consumer Price Index rose by 0.2% compared to previous month, and rose by 2.9% compared to twelve months before. Price levels of some product groups have increased remarkably compared to last month. Price level of Food and Nonalcoholic Beverages rose by 0.3%, with price increases in pork, beef and chicken;

[ Detail ... ]

Date: November 01, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បាន​កើន​ឡើង ០,៣%ធៀប​នឹង​ខែមុន និង​បាន​កើន​ឡើង ៣,០%ធៀប​នឹង​១២ខែ​មុន។ ធៀប​នឹង​ខែមិថុនា​កន្លង​ទៅ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​នៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយ​ចំនួន​បាន​កើន​ឡើង ដូចជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន បាន​កើន​ឡើង ១,៩%, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិន​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​កើន​ឡើង ០,៣% ក្នុង​នោះ​ថ្លៃ​សាច់ជ្រូក​កើន​ឡើង ០,៣% ថ្លៃ​ត្រីស្រស់​កើន​ឡើង ០,៧%, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែក​ជើង​កើន​ឡើង ០,៣% ក្នុង​នោះ​សម្លៀក​បំពាក់​ស្ត្រី​និង​ក្មេង​ស្រី​បាន​កើន​ឡើង ០,៥%, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ផ្ទះ​សំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន​និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃ​ទៀត​កើន​ឡើង ០,៣% ក្នុង​នោះ​ថ្លៃ​ឥន្ធនៈ​រឹង​កើន​ឡើង ១,២%។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ក៏​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​ផង​ដែរ ដូចជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​គមនាគមន៍ និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការ​កំសាន្ត​និង​វប្បធម៌​ជាដើម។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 22, 2016

Inflation Report for July 2016
Phnom Penh Consumer Price Index in July 2016 rose by 0.3% compared to previous month, and rose by 3.0% compared to twelve months before. Price levels of some product groups have significantly increased compared to last month. Price level of Food and Nonalcoholic Beverages, in which the pork price increased 0.3% and fresh fish price increased 0.7%; price level of Clothing and Footwear increased 0.3%, as female and children clothing price increased by 0.5%; price level Housing, Water, Electricity, Gas and Others also increased, in which solid gasoline rose by 1.2%; price level of Restaurant also significantly increased by 1.9%. However, price level of some product groups decreased remarkably, such as price level of Alcoholic Beverages and Tobacco, price level of Communication, and Price level of Recreation and Culture.

[ Detail ... ]

Date: September 22, 2016