ស្ថានភាពអតិផរណា
Inflation Report


  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​នៅភ្នំពេញ​ក្នុងខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ បានកើន​ឡើង ០,៤% ធៀប​នឹងខែ​មុន និងបាន​កើនឡើង ៣,៩%ធៀប​នឹង១២ខែ​មុន។ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦ អតិផរណា​មធ្យមប្រចាំ​ឆ្នាំ មានអត្រា ៣,០%។ បើធៀប​នឹងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​មួយចំនួន​បានកើន​ឡើងគួរ​ឱ្យកត់​សម្គាល់ក្នុង​នោះសន្ទស្សន៍​ថ្លៃម្ហូបអាហារ​និងភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិស្រវឹង​បានកើន​ឡើង ០,៣% ដោយ សារកំណើន​ថ្លៃអង្ករនិង​សាច់ស្រស់មួយ​ចំនួន, សន្ទស្សន៍ថ្លៃ​សម្លៀក​បំពាក់​និងស្បែក​ជើងបាន​កើនឡើង ០,៩%, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃការដឹក​ជញ្ជូនបាន​កើនឡើង ១,២% ដោយសារ​កំណើនថ្លៃ​ប្រេងសាំង និងម៉ាស៊ូត។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 07, 2017

Inflation Report, December 2016
Phnom Penh Consumer Price Index in December 2016 increased 0.4% compared to previous month, and increased by 3.9% compared to twelve months before. In comparison to the previous month some price levels significantly increased such as Food and Nonalcoholic Beverages, rose 0.3% with remarkable price increases on rice and other fresh meats; Price level of Clothes and Footwear, rose 0.9% and Price level of Transportation, rose 1.2%.

[ Detail ... ]

Date: February 07, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ពុំមាន​កំណើន​ទេ(០.០%)ធៀប​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ ប៉ុន្តែ​បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន​បាន​កើនឡើង ៣.៦%។ បើ​ពិនិត្យ​តាម​ក្រុម​ទំនិញ​ឃើញថា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​នៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយចំនួន​នៅតែមាន​កំណើន​ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ម្ហូបអាហារ និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង បាន​កើនឡើង ០.៣% ដោយសារ​កំណើន​ឡើងថ្លៃ​អង្ករ ថ្លៃ​សាច់គោ និង ថ្លៃ​សាច់ត្រី​ស្រស់។ សន្ទស្សន៍​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ បាន​កើនឡើង ០.៣% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ស្រា​បៀរ​កើនឡើង ០.៥% និង​ថ្លៃ​ថ្នាំជក់​កើនឡើង ០.៤% ប៉ុន្តែ​ផ្ទុយទៅវិញ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន​បាន​ថយចុះ ០.៩% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន​បាន​ថយចុះ ០.៥% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ប្រេងសាំង​ថយចុះ ១.២% និង​ថ្លៃ​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ថយចុះ ០.៩%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 01, 2017

Inflation Report, November 2016
Phnom Penh Consumer Price Index in November 2016 remained unchanged compared to previous month, but increased by 3.6% compared to twelve months before. Although the index remained still compared to last month, some price levels continued increasing such as Food and Nonalcoholic Beverages, rose 0.3% with remarkable price increases on rice, beef and fresh fish; Alcoholic beverages and Tobacco, rose 0.3% in which beer price rose 0.5% and tobacco price rose 0.4%. However, price levels of some product groups declined slightly such as Restaurant, decreased 0.9%, and Transportation, decreased 0.5% with gasoline price down 1.2% and diesel price down 0.9%.

[ Detail ... ]

Date: February 01, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាព​អតិផរណា​ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ បាន​កើនឡើង ០,៤% ធៀប​នឹង​ខែមុន​និង​បាន​កើនឡើង ៣,៤% ធៀប​នឹង១២ខែ​កន្លងទៅ។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​មានការ​កើន ឡើង​គួរកត់សម្គាល់​ធៀប​នឹង​ខែកញ្ញា​កន្លងទៅ​នោះ​មានដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ម្ហូបអាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង បាន​កើនឡើង ០,៤% ដោយសារ​កំណើន​ថ្លៃ​សាច់គោ ថ្លៃ​សាច់មាន់​និង​ថ្លៃ​ត្រី​ស្រស់។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ បាន​កើនឡើង ០,៣% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ស្រា​កើនឡើង ០,៧% និង​ថ្លៃ​ថ្នាំជក់​កើនឡើង ០,៣%, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន​បាន​កើនឡើង ០,៨% ដោយសារ​កំណើន​ថ្លៃ​ប្រេងសាំង​ធម្មតា ១,៩% និង​កំណើន​ថ្លៃ​ប្រេងម៉ាស៊ូត ១,១%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 27, 2016

Inflation Report, October 2016
Phnom Penh Consumer Price Index in October 2016 rose by 0.4% compared to previous month, and rose by 3.4% compared to twelve months before. Price levels of product groups that significantly increased compared to last month include: Food and Nonalcoholic Beverages, rose by 0.4% with remarkable price increasees in beef, chicken and fresh fish; Alcoholic beverages and Tobacco, rose by 0.3% with wine price up 0.7% and tobacco price up 0.3%; Transport, rose 0.8% with gasoline price up 1.9% and diesel price up 1.1%.

[ Detail ... ]

Date: December 27, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ បានកើនឡើង ០,៣%ធៀបនឹងខែមុននិងបានកើនឡើង ៣,០%ធៀបនឹង១២ខែមុន។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញមួយចំនួនដែលកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ធៀបនឹងខែមុនមានដូចជា សន្ទស្សន៍ថ្លៃអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងបានកើនឡើង ០,៥% គាំទ្រដោយកំណើនថ្លៃសាច់ជ្រូក សាច់គោ សាច់មាន់ និងត្រីស្រស់

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 16, 2016

Inflation Report, September 2016
In September 2016, Phnom Penh Consumer Price Index rose by 0.3% compared to previous month, and rose by 3.0% compared to twelve months before.

[ Detail ... ]

Date: November 16, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ បានកើនឡើង ០,២%ធៀបនឹងខែមុននិងបានកើនឡើង ២,៩%ធៀបនឹង១២មុន។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញភាគច្រើនបានកើនឡើងគួរកត់សម្គាល់ធៀបនឹងខែមុនមានដូចជា សន្ទស្សន៍ថ្លៃនៃអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិស្រវឹងបានកើន ០,៣% គាំទ្រដោយកំណើនថ្លៃសាច់ជ្រូក សាច់គោ និងថ្លៃសាច់មាន់។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 01, 2016

Inflation Report, August 2016
In August 2016, Phnom Penh Consumer Price Index rose by 0.2% compared to previous month, and rose by 2.9% compared to twelve months before. Price levels of some product groups have increased remarkably compared to last month. Price level of Food and Nonalcoholic Beverages rose by 0.3%, with price increases in pork, beef and chicken;

[ Detail ... ]

Date: November 01, 2016