ស្ថានភាពអតិផរណា
Inflation Report


  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ បានកើនឡើង ០,៣%ធៀបនឹងខែមុននិងបានកើនឡើង ៣,០%ធៀបនឹង១២ខែមុន។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញមួយចំនួនដែលកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ធៀបនឹងខែមុនមានដូចជា សន្ទស្សន៍ថ្លៃអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងបានកើនឡើង ០,៥% គាំទ្រដោយកំណើនថ្លៃសាច់ជ្រូក សាច់គោ សាច់មាន់ និងត្រីស្រស់

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 16, 2016

Inflation Report, September 2016
In September 2016, Phnom Penh Consumer Price Index rose by 0.3% compared to previous month, and rose by 3.0% compared to twelve months before.

[ Detail ... ]

Date: November 16, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ បានកើនឡើង ០,២%ធៀបនឹងខែមុននិងបានកើនឡើង ២,៩%ធៀបនឹង១២មុន។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញភាគច្រើនបានកើនឡើងគួរកត់សម្គាល់ធៀបនឹងខែមុនមានដូចជា សន្ទស្សន៍ថ្លៃនៃអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិស្រវឹងបានកើន ០,៣% គាំទ្រដោយកំណើនថ្លៃសាច់ជ្រូក សាច់គោ និងថ្លៃសាច់មាន់។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 01, 2016

Inflation Report, August 2016
In August 2016, Phnom Penh Consumer Price Index rose by 0.2% compared to previous month, and rose by 2.9% compared to twelve months before. Price levels of some product groups have increased remarkably compared to last month. Price level of Food and Nonalcoholic Beverages rose by 0.3%, with price increases in pork, beef and chicken;

[ Detail ... ]

Date: November 01, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បាន​កើន​ឡើង ០,៣%ធៀប​នឹង​ខែមុន និង​បាន​កើន​ឡើង ៣,០%ធៀប​នឹង​១២ខែ​មុន។ ធៀប​នឹង​ខែមិថុនា​កន្លង​ទៅ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​នៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយ​ចំនួន​បាន​កើន​ឡើង ដូចជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន បាន​កើន​ឡើង ១,៩%, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិន​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​កើន​ឡើង ០,៣% ក្នុង​នោះ​ថ្លៃ​សាច់ជ្រូក​កើន​ឡើង ០,៣% ថ្លៃ​ត្រីស្រស់​កើន​ឡើង ០,៧%, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ស្បែក​ជើង​កើន​ឡើង ០,៣% ក្នុង​នោះ​សម្លៀក​បំពាក់​ស្ត្រី​និង​ក្មេង​ស្រី​បាន​កើន​ឡើង ០,៥%, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ផ្ទះ​សំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន​និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃ​ទៀត​កើន​ឡើង ០,៣% ក្នុង​នោះ​ថ្លៃ​ឥន្ធនៈ​រឹង​កើន​ឡើង ១,២%។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ក៏​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​ផង​ដែរ ដូចជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​គមនាគមន៍ និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការ​កំសាន្ត​និង​វប្បធម៌​ជាដើម។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 22, 2016

Inflation Report for July 2016
Phnom Penh Consumer Price Index in July 2016 rose by 0.3% compared to previous month, and rose by 3.0% compared to twelve months before. Price levels of some product groups have significantly increased compared to last month. Price level of Food and Nonalcoholic Beverages, in which the pork price increased 0.3% and fresh fish price increased 0.7%; price level of Clothing and Footwear increased 0.3%, as female and children clothing price increased by 0.5%; price level Housing, Water, Electricity, Gas and Others also increased, in which solid gasoline rose by 1.2%; price level of Restaurant also significantly increased by 1.9%. However, price level of some product groups decreased remarkably, such as price level of Alcoholic Beverages and Tobacco, price level of Communication, and Price level of Recreation and Culture.

[ Detail ... ]

Date: September 22, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ បាន​កើន​ឡើង ០,២%​ធៀប​នឹង​ខែមុន​និង​បាន​កើន​ឡើង ៣,៣%​ធៀប​នឹង​១២ខែ​កន្លង​ទៅ។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​នៃ​ក្រុម​ទំនិញ​មួយ​ចំនួន មាន​ការ​កើន​ឡើង​គួរកត់​សម្គាល់​ធៀប​នឹង​ខែ​មុន ដូចជា​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិន​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង សន្ទស្សន៍ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃសុខា​ភិបាល សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃការ​កំសាន្ត​និង​វប្បធម៌​ជាដើម។ តាម​សង្កេត ថ្លៃម្ហូប​អាហារ​នៅ​តែ​បន្ត​កើន​ឡើង បន្ទាប់​ពី​បាន​កើន​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំខ្មែរ​កន្លង​ទៅ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 24, 2016

Inflation Report for June 2016
Phnom Penh Consumer Price Index in June 2016 rose by 0.2% compared to previous month, and rose by 3.3% compared to twelve months before. Price levels of two product groups have significantly increased compared to last month, such as Price level of Food and Nonalcoholic beverages, Price level of Alcoholic beverage and Tobacco, Price level of Health, Price level of Transport, and Price level of Recreation and Culture. By the observation among of all these price level, the Price level of food still keep moving up gradually every months after Khmer New Year.

[ Detail ... ]

Date: August 24, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ បានកើនឡើង ០,៤% ធៀបនឹងខែកន្លងទៅ និងបានកើនឡើង ៣,១% ធៀបនឹង១២ខែមុន។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញពីរក្រុមបានកើនឡើងគួរកត់សម្គាល់ធៀបនឹងខែមុន (១)សន្ទស្សន៍ថ្លៃផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត បានកើនឡើង ១,២% ក្នុងនោះ ថ្លៃឧស្ម័នបានកើនឡើង ៩,៨% (២)សន្ទស្សន៍ថ្លៃការដឹកជញ្ជូន បានកើនឡើង ១,៧% ក្នុងនោះ ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងខ្លាញ់កើនឡើង ៤,៨% ថ្លៃសាំងធម្មតាកើនឡើង ៥,០% និងថ្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតកើនឡើង ៣,១% ដោយសារថ្លៃប្រេងឆៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានការកើនឡើង។ ចំណែកឯសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញផ្សេងទៀតស្ថិតនៅទ្រឹង ឬបានថយចុះ ដែលបណ្តាលមកពីការថយចុះតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្រោយពេលរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 08, 2016

Inflation Report for May 2016
Phnom Penh Consumer Price Index in May 2016 rose by 0.4% compared to previous month, and rose by 3.1% compared to twelve months before. Price levels of two product groups have significantly increased compared to previous month. First, price level of Housing, Water, Electricity, Gas and Others increased by 1.2%, in which gas price rose by 9.8%. Second, price level of Transport increase by 1.7%, in which gasoline and lubricant price rose by 4.8% gasoline- 92 price rose by 5.0% and desiel price rose by 3.1%, due to increase of crude oil price in the international market. On the other hand, price level of other products has remained stable and went down a little bit, due to relative decrease in demand of those products after Khmer New Year.

[ Detail ... ]

Date: August 08, 2016