ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល
GFS


  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for August)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 04, 2018

Government Finance Statistics in August 2018 (GFS for August)

[ Detail ... ]

Date: October 04, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for July)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 10, 2018

Government Finance Statistics in July 2018 (GFS for July)

[ Detail ... ]

Date: September 10, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for June)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 09, 2018

Government Finance Statistics in June 2018 (GFS for June)

[ Detail ... ]

Date: August 09, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for May)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 09, 2018

Government Finance Statistics in May 2018 (GFS for May)

[ Detail ... ]

Date: July 09, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for April)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 13, 2018

Government Finance Statistics in April 2018 (GFS for April)

[ Detail ... ]

Date: June 13, 2018