ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល
GFS


  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ វិច្ឋិកា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for November)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 10, 2019

Government Finance Statistics in November 2018 (GFS for November)

[ Detail ... ]

Date: January 10, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for October)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 18, 2018

Government Finance Statistics in October 2018 (GFS for October)

[ Detail ... ]

Date: December 18, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for September)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 06, 2018

Government Finance Statistics in September 2018 (GFS for September)

[ Detail ... ]

Date: November 06, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for August)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 04, 2018

Government Finance Statistics in August 2018 (GFS for August)

[ Detail ... ]

Date: October 04, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for July)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 10, 2018

Government Finance Statistics in July 2018 (GFS for July)

[ Detail ... ]

Date: September 10, 2018