ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល
GFS


  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for June)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 09, 2018

Government Finance Statistics in June 2018 (GFS for June)

[ Detail ... ]

Date: August 09, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for May)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 09, 2018

Government Finance Statistics in May 2018 (GFS for May)

[ Detail ... ]

Date: July 09, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for April)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 13, 2018

Government Finance Statistics in April 2018 (GFS for April)

[ Detail ... ]

Date: June 13, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for March)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 17, 2018

Government Finance Statistics in March 2018 (GFS for March)

[ Detail ... ]

Date: May 17, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ (GFS for February)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 03, 2018

Government Finance Statistics in February 2018 (GFS for February)

[ Detail ... ]

Date: April 03, 2018