អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការដំឡើងពន្ធ លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់
 

  • ភាសាខ្មែរ »