សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ លើ​ការ​ចុះផ្សាយ​អត្ថបទរបស់​សារព័ត៌មាន​កោះសន្ដិភាព កាល​ពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយពុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់​ជាមុន ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតមន្ត្រី ដែលធ្លាប់បម្រើ​ការងារ នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមចំណាងជើងថា “មន្ត្រីនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ក្លាយជាមេចោរប្លន់”។
 

  • ភាសាខ្មែរ »

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ សារព័ត៌មានកោះសន្ដិភាព បានចុះផ្សាយនូវអត្ថបទព័ត៌មាន ដោយពុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមុន ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតមន្ត្រី ដែលធ្លាប់បម្រើការងារ នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមចំណាងជើងថា “មន្ត្រីនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ក្លាយជាមេចោរប្លន់”។

[ ទាញយកឯកសារ ... ]